За нас

Дунавска вълна“ е лицензирана туристическа агенция, която разкрива и популяризира възможностите за алтернативен, природно- културен и религиозен туризъм в град Белене и региона.

Основна цел на „Дунавска вълна“ е развитието на туризъм, който взима предвид настоящото и бъдещото си влияние над икономиката, обществото и околната среда и задоволява нуждите на посетителите, индустрията, природата и приемните общности. В това число да поддържа високо ниво на задоволеност на туристите, да им предостави съдържателно преживяване, повишавайки информираността им относно проблеми свързани с отговорността на туристическата индустрия, и да ги приканва към устойчиви туристически практики.

Мисията на „Дунавска вълна“ е:
* Устойчиво използване на природните ресурси, които представляват ключов елемент в туристическото развитие, поддържайки жизненоважни екологични процеси и подпомагайки закрилата на природното наследство и биологичното разнообразие;
* Да уважава социалната и културна автентичност на приемната общност, да предпазва тяхното материално и живо културно наследство и традиционни ценности и да допринася за разбиране и толерантност между различните култури;
* Осигуряване на надеждно и дълготрайно икономическо развитие, предоставящо справедливо разпределени социално-икономически ползи на всички заинтересовани страни, сред които стабилна заетост и икономически възможности, както и облекчаващи бедността социални услуги за приемните общности.За нас

Дунавска вълна“ е лицензирана туристическа агенция, която разкрива и популяризира възможностите за алтернативен, природно- културен и религиозен туризъм в град Белене и региона.

Основна цел на „Дунавска вълна“ е развитието на туризъм, който взима предвид настоящото и бъдещото си влияние над икономиката, обществото и околната среда и задоволява нуждите на посетителите, индустрията, природата и приемните общности. В това число да поддържа високо ниво на задоволеност на туристите, да им предостави съдържателно преживяване, повишавайки информираността им относно проблеми свързани с отговорността на туристическата индустрия, и да ги приканва към устойчиви туристически практики.

Мисията на „Дунавска вълна“ е:
* Устойчиво използване на природните ресурси, които представляват ключов елемент в туристическото развитие, поддържайки жизненоважни екологични процеси и подпомагайки закрилата на природното наследство и биологичното разнообразие;
* Да уважава социалната и културна автентичност на приемната общност, да предпазва тяхното материално и живо културно наследство и традиционни ценности и да допринася за разбиране и толерантност между различните култури;
* Осигуряване на надеждно и дълготрайно икономическо развитие, предоставящо справедливо разпределени социално-икономически ползи на всички заинтересовани страни, сред които стабилна заетост и икономически възможности, както и облекчаващи бедността социални услуги за приемните общности.