История на Белене


Белене е селище, което съществува от дълбока древност. В локализираните над 20 тракийски могили са открити пет културни пласта. Първите датират от късния неолит, продължават през бронзовата и медната епоха и са доказателство за непрекъснат живот по тези места. От IV век пр.н.е. до началото на I век тези земи са обитавани от тракийското племе гети, наричано още димензи. Прокопий ( византийски хронист, живял през 5 в.сл.Хр.) определя обитателите на Беленската низина в тази ранна епоха като “димензи”. Селището Димум получава своето название от племето. То се покрива и с латинския корен на думата dimenzium, която означава “мъглив”.
За политическата и стопанска дейност на местното тракийско население говорят намерените колективни и единични находки от монети. От района на Белене произхождат две големи монетни съкровища. Едното е от 49 на брой сребърни драхми на Дирахион на Адриатическо море. То е датирано в периода 2-1 в. пр.Хр. и се свързва с монетната циркулация на региона с Рим. Много години преди военното покоряване на този регион Рим успешно и трайно се настанява на тракийския пазар, като използва не само собствените си монети, но отсечените под техен контрол “гръцки” тетрадрахми и драхми. Показателно в това отношение е второто монетно съкровище от района на Белене. То е намерено на брега на Дунав, в м.”Никлата”. Белене възниква на мястото на древно тракийско селище, по-късно римска крепост и митническа станция Димум, просъществувала до 1 век.