Природен парк „Персина“

Природен парк „Персина“ е обявен на 4 декември 2000 година с обща площ 21 762,2 ха. разположен е на територията на три общини: Никопол, Белене и Свищов.

Дирекцията и управлението на парка са локализирани в град Белене.


Обявяването му има за цел опазване и възстановяване на влажните зони по река Дунав. Специално внимание е отделено на многобройните острови и техния природен статус.
Територията на парка заема части от землищата на Никопол, Белене, Драгаш войвода, Ореш и Свищов. Остров Персин, дал името на парка е част от комплекс Беленски острови. Той е дълъг 15 км и 6 км широк, което го прави четвъртият по големина дунавски остров и най-големият в България. Поради своята уникалност и голямо значение, островната група е обявена за Рамсарска територия на 24 септември 2002 г. С площ от 18 330 ха (45 300 акра), това е най-големият такъв обект в България. 
Най-важният тип екосистеми, характерни за комплекса са заливните крайдунавски гори и вътрешни блата, като остров Персин е единственият, на който се намират три сладководни блата, заедно със заобикалящите ги стари заливни върбови гори, както и съседните острови Милка и Китка (Люта), които са изцяло покрити със заливни гори.
Трите блата на остров Персин (Песъчина, Мъртвото и Дюлова бара) са свързани помежду си и чрез канал се оттичат в Дунав. При високи пролетни води през гардата, когато е отворена, в езерата постъпва прясна вода по канала.


Белене „Персина“ е с ранг природен парк, включващ в себе си следните защитени територии:

Резерват „Персински блата“
Обявен с цел запазване на типични дунавски блата и характерна блатна растителност, заедно с населяващите ги колонии от рибарки, чайки, корморани, чапли, диви патици и гъски. Включва следните територии: „Писченско блато“, „Мъртвото блато“ и „Старото блато“ с „Дульова бара“ .
Поддържан резерват „Персински блата“ е влажна зона с международно значение; истински рай в миналото за многочислени колонии от блатни птици – рибарки, чайки, корморани, чапли,
диви патици и гъски; гнездовище на немия лебед; уникално есенно сборище на черния щъркел за страната.

Резерват „Китка“ на о. Китка
Обявен с цел запазване на първичната характерна
растителност и като местообитание на морския
орел.

Резерват „Милка“, намиращ се на о. Милка,
Обявен е с цел запазване на.първичната характерна
растителност и като местообитание на морския
орел.

Защитена местност „Персин-Изток“
Това са най-източните девствени места на о. Персин, представляващи непроходими мочурища и просторни стари върбово-тополови гори и
съобщества от тръстика и папур. Защитена местност „Кайкуша“,
включва остатък от влажна зона в бившата Свищовско-Беленска заливна низина. Обявена е с цел запазването на естественото местообитание на редки водоплаващи птици и растителни видове,
както и характерния облик на района.

Защитена местност „Плавала“,
в землището на гр. Никопол, представляваща естествено находище на обикновен сладник. Прекатегоризирана в Защитена местност, със
същото наименование и площ.